"verba volant, scripta manent"

İnsan Hakları Pratik – İnsan Hakları Boşluk Doldurma ve Doğru Yanlış
İnsan Hakları Pratikleri

İnsan Hakları Pratik – İnsan Hakları Boşluk Doldurma ve Doğru Yanlış 

İnsan hakları pratik çalışmaları sayfamızda bugün, klasik sınavlardan farklı bir sınav var. Özellikle vize sınavları bazen doğru yanlış veya boşluk doldurma şeklinde yapılabiliyor. Aşağıdaki pratik çalışma, İstanbul Hukuk’ta yapılmış bir vize sınavı, hem doğru yanlış ve boşluk doldurma sorularını barındırıyor. Sınavı aynen aşağıya yapıştırıyoruz.

İ.Ü.H.F

2016-2017 Akademik Yılı

İnsan Hakları Hukuku Dersi Vize Sınavı

(II. Öğretim Öğrencileri)

14.01.2017

AÇIKLAMALAR: Sınav süresi 40 dakikadır. İlk 10 soruda boş bırakılan yerleri uygun kelime yada  kelimelerle tamamlayınız. Diğer 10 sorudaki önermelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğunu parantez içindeki boşluğa belirtiniz. Başarılar…

Boşluk Doldurma Soruları

 1. Türkiye’de “İnsan haklarına dayanan devlet” niteliği ……… 1961 Anayasası ……………………………….ile düzenlenmiştir.

 1. Locke, ……hayat (yaşam)………hürriyet, mülkiyet ve mutluluğu arama haklarını iç içe değerlendirir.

 1. Bireylerin tek başlarına kullandıkları haklara bireysel haklar denilirken, bir topluluk halinde kullanılabilen haklara …kolektif haklar……………… denilir.

 1. Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin 1803 tarihli Marbury v. Madison davasındaki kararı …anayasa yargısı……………denetiminin yolunu açmıştır.

 1. Müller tarafından geliştirilen düşünceye göre temel haklar sınırsız değildir; hakların henüz doğarken barındırdıkları sınırlamalar, temel hakların …….…objektif (doğal)………………………….. sınırlarıdır.

 1. Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında asli yetki …………yasama………. organına aittir.

 1. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru süresi, tüm başvuru yollarının tüketildiğine ilişkin kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren ……30….. gündür.

 1. ……. CB’nin tek başına gerçekleştirdiği işlemler/Yasama yetkisinin kullanılmasından kaynaklanan işlemler/Yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler/TSK’nın sırf askeri nitelikli faaliyetleri ……………….…….……gibi işlemler kamu denetçisinin (ombudsmanın) yetkisi haricindeki işlemlerdendir.

 1. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru mekanizmasında bölümler pilot karar usulünü, re’sen, başvurucunun ya da ……Adalet Bakanlığı…… … nın talebi üzerine başlatabilir.

 1. Cenevre Mülteci Konvansiyonu’na göre ırkı, dini, tabiyeti, bir toplumsal gruba mensubiyeti veya …….siyasi düşünceleri…….. sebebiyle zulme uğrayanlar mülteci kabul edilir.

Doğru Yanlış Soruları

 1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi insan hakları alanında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ilk bağlayıcı belgedir. (…Y….)

 1. Düzeltici önleme rejiminde, objektif şartların yerine getirilmesi durumunda idarenin izin vermesi zorunludur. (…D….)

 1. Anayasa madde 15’e göre olağan üstü durumlarda dahi sınırlandırılamayacağı kabul edilen dokunulmaz haklara çekirdek haklar denir. (…D….)

 1. 20 Nisan 2016 tarihli Kanun’la Başbakanlığa bağlı “Türkiye İnsan Hakları Kurumu”  kurulmuştur. (…Y….)

 1. Özgürlüklerin sınırlanabileceği anayasal normda belirtildikten sonra, hangi amaç veya hangi merci tarafından sınırlandırılacağı somutlaştırılmamışsa, nitelikli yasa kaydıyla sınırlama söz konusudur. (…Y….)

 1. 1679 tarihli Habeas Corpus Act (Kişi Güvenliği Yasası), tutuklu kişiler bakımından uygulanabilecek “hızlı yargılama” müessesesini getirmiştir.(…D….)

 1. Fransız Anayasasında yer almayan belirli haklar, Fransız Anayasa Konseyi tarafından yazılı olmayan haklar kategorisinde kabul edilerek anayasallık blokuna dahil edilmiştir. (…D….)

 1. Soyut norm denetimi, temel hakların yürütme organına karşı korunma yollarından birisidir.(…Y….)

 1. AİHS’ye taraf olan devletler aleyhinde sadece kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri ihlaller nedeniyle AİHM’ye başvuruda bulunulabilir.(…Y….)

 1. AİHM hakimleri 9 yıl için seçilir. (…D….)

İnsan hakları hukuku sınavları genelde kaynak açık yapılıyor, bu işinizi kolaylaştırır sanmayın. Bilakis, kaynağın açık olması demek, oradaki bilgileri yazıp geçemeyeceksiniz demek. Kafayı çalıştırmalısınız! Zaten sınava götürdüğünüz insan hakları hukuku kitabına göre, içindekiler kısmını sınav bitene kadar anca bitirirsiniz… Link verdiğimiz kitap sadece cilt 1, 2.cildi de var :’) Bulabilirseniz bir insan hakları pratik kitabı da alın; ama piyasada bizim tavsiye edebileceğimiz pek bir kitap yok.

İnsan hakları hukuku, ticaret ve usulle birlikte, 3.sınıfın kapsamlı ve zor derslerinden. Ha eşya da var, unutmayalım. Ceza özel de kolay sayılmaz. Kamu maliyesi ve vergi hukuku… Evet, 3.sınıfta kolay ders yokmuş, siz en iyisi hepsinin konularını 3.sınıf hukuk ders notları sayfamızdan, konular bittikten sonra da 3.sınıf hukuk pratikleri sayfamızdan bulun ve çalışın.

Diğer Makaleler

Leave a Reply

Gerekli alanlar işaretlendi *